Reglur um notkun tölvubúnaðar

Reglur um notkun tölvubúnaðar í eigu eða umsjá Reiknistofnunar Háskólans (RHÍ) og tölvunets Háskóla Íslands (HInet).

Reglur um notkun tölvubúnaðar í eigu eða umsjá Reiknistofnunar miða að því að notendur geti notfært sér búnað og þjónustu, sem stendur til boða, á greiðan og einfaldan hátt.

Reglurnar gilda fyrir alla starfsmenn og stúdenta Háskóla Íslands og stofnana hans og aðra notendur búnaðar Reiknistofnunar Háskólans og notendur tölvunets Háskóla Íslands. Notendum er skylt að kynna sér reglurnar.

Aðgangur að tölvubúnaði, tölvuneti, gögnum og annarri þjónustu sem veitt er hjá Reiknistofnun Háskólans og á tölvuneti Háskóla Íslands (HInet) er ætlaður til eflingar námi, kennslu, rannsóknum, samneytis og samskipta háskólamanna og öðrum þáttum er samræmast hlutverki og markmiðum Háskólans og stofnana hans.

Tölvubúnað, tölvunet, gögn og aðra þjónustu sem veitt er hjá Reiknistofnun Háskólans og á tölvuneti Háskóla Íslands (HInet) ber að nota heiðarlega, siðlega og löglega. Hver einstakur notandi ber ábyrgð á sinni notkun.

Nota ber aðeins þann tölvubúnað sem viðkomandi hefur leyfi til. Notandi skal auðkenna sig rétt í öllum samskiptum á HIneti og netum sem tengjast því, þar með talin tölvupósts-, netfrétta- og skráaflutningssamskipti.

Notandi skal gera það sem í hans valdi stendur, til að tryggja öryggi tölvubúnaðar H.Í. Virða ber friðhelgi annarra notenda og fara í einu og öllu eftir höfundaréttarákvæðum hugbúnaðar, forrita og gagna sem notuð eru. Virða ber reglur einstakra neta og upplýsingaveitna og reglur sem umsjónarmenn einstakra hluta HInets setja.

Notandi skal gæta að umfangi gagna sem flutt eru, kostnaði því samfara og áhrifum sem skerða notkunarmöguleika annarra notenda.

Óheimilt er að reyna að tengjast tölvubúnaði RHÍ eða annarra aðila, sem tenging fæst til um HInet, með því að gefa upp notandanafn sem viðkomandi hefur ekki rétt til að nota. Óheimilt er að reyna að komast yfir notandanafn hjá öðrum notendum, innan H.Í. eða utan. Óheimilt er að veita öðrum aðgang að notandanafni sínu.

Óheimilt er að reyna að komast yfir gögn eða hugbúnað í eigu annarra, nema skýrt leyfi sé fyrir hendi. Óheimilt er að breyta eða reyna að breyta hugbúnaði eða gögnum hjá öðrum notendum eða hafa á annan hátt áhrif á notkunarmöguleika annarra notenda.

Óheimilt er að breyta, færa til eða fjarlægja vélbúnað, hugbúnað eða gögn sem eru í eigu Háskólans eða stofnana hans, nema með skýru leyfi eiganda.

Óheimilt er að afrita hugbúnað eða gögn sem ekki eru í eigu viðkomandi notanda nema með skýru leyfi eiganda.

Óheimilt er að nota tölvubúnað eða gögn RHÍ í viðskiptalegum tilgangi, án sérstaks leyfis.

Óheimilt er að villa á sér heimildir í samskiptum, til dæmis þegar sendur er tölvupóstur eða á annan hátt.
———

Brot á reglum

Verði vart við brot á notkunarreglum getur komið til þess að notandanafni viðkomandi aðila verði lokað og upplýsingar um meinta misnotkun sendar stjórn RHÍ til umfjöllunar og úrskurðar.

Reiknistofnun áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang að tölvubúnaði og HIneti, ef rökstuddur grunur leikur á að notkun viðkomandi sé hættuleg rekstraröryggi RHÍ, HInets eða skaði orðstír Háskólans.

Um brot á reglum þessum fer eftir hegningarlögum, lögum um meðferð opinberra mála og öðrum landslögum, eftir því sem við á.

Gerist stúdent sekur um brot á lögum eða öðrum reglum Háskóla Íslands getur það varðað áminningu eða brottrekstur úr Háskóla Íslands um tiltekinn tíma eða að fullu., sbr. 24. og 25. gr. laga um Háskóla Íslands nr. 131/1990 og 39. og 40. gr. reglugerðar fyrir Háskóla Íslands nr. 98/1993, með áorðnum breytingum.

———

Reglur þessar voru samþykktar á fundi stjórnar Reiknistofnunar þann 16. ágúst 1996 og taka þegar gildi.

———